Wegenonderhoud

Strukton Civiel vervult een voortrekkersrol op het gebied van infrastructureel onderhoud en beheer. Op basis van kennis en ervaring dragen wij bij aan het optimaal functioneren van het hoofd(vaar)wegennet en de bijbehorende systemen. Essentieel om de bereikbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid voor de eindgebruikers te waarborgen, en de levensduurkosten in de hand te houden.

Volledige levenscyclus
Strukton Civiel richt zich op langjarige onderhoudscontracten voor zowel nieuwbouw- en verbeterprojecten als voor bestaande infrastructuur. Centraal staat de volledige levenscyclus, vanaf plannen, voorbereiden en bouwen tot beheren, onderhouden en afbouwen of vervangen. Meerjarig multidisciplinair beheer en onderhoud omvat asfaltonderhoud, groenbeheer, onderhoud van beton en voegen, geleiderail, wegmarkering, riolering, geluidsschermen en onderhoud van E+M installaties.

We verrassen graag met intelligente oplossingen
Het geheim van effectief asset management ligt in de inzichtelijkheid van de levenscycli van de te beheren en onderhouden projecten. Zo kunnen slimme keuzes worden gemaakt voor het strategisch en tactisch onderhoud, zodat onderhoudsactiviteiten preventief met minimale hinder kunnen plaatsvinden tegen minimale levensduurkosten.

Voor Strukton Civiel ligt de uitdaging om u te verrassen met intelligente oplossingen. Met ideeën die bij bestaande, maar ook bij nieuwe infrastructuren toegepast kunnen worden. De kracht van onze aanpak is het combineren van kennis en specialismen binnen ons bedrijf.

Al in de ontwerpfase
In onze optiek bewijst asset management haar waarde niet alleen bij het beheer van bestaande infrastructuren, maar ook bij de aanleg van nieuwe infrastructuren. Vanuit de ontwerpfase kan immers worden bepaald hoe een nieuwe infrastructuur optimaal aansluit op bestaande en nieuwe wensen, op de bestaande infrastructuur en op verwachte toekomstige behoeften. Zo bekijken we plannen en ideeën vanaf de eerste start door een onderhoudsbril. Kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudsgevoeligheid en veiligheid in combinatie met minimale levensduurkosten.

In de praktijk
Strukton Civiel voert projecten zelfstandig, maar ook in combinatie met partners uit. Een voorbeeld hiervan is het project A-lanes A15. Samen wordt hier gewerkt aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De bouwcombinatie verzorgt de komende 25 jaar ook het onderhoud. Van het asfalt tot de verkeersinformatie en van de verlichting tot het maaien van de berm. Het wegbeheer wordt hiermee in feite overgenomen van opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Integraliteit loopt als een rode draad door onze benadering van asset management: wij maken een objectieve en meervoudige risicoafweging op basis van economische aspecten, veiligheids- en gezondheidsaspecten en milieu- en reputatie-effecten. Dit maakt kansen en gevolgen helder en inzichtelijk. Zo kunt u de kosten van diverse scenario’s tegen elkaar afwegen en gefundeerde besluiten te nemen.