Deformatiemetingen: sturen op risico's

Deformatie - oftewel zetting of verzakking - is een berucht bijeffect van bouwactiviteiten. Meestal wordt al in de ontwerpfase berekend welke effecten zich kunnen voordoen en welke bouwmethoden deze effecten beperken. Maar garanties geven deze berekeningen niet. Strukton Maatvoering en Monitoring levert diverse methoden om de gemaakte berekeningen te verifiëren en het bouwproces zonodig bij te sturen.

MM_DFM_1 act_carr
MM_DFM_2_act_carr
MM_DFM_3_act_carr
 

Integratie van meetoplossingen

Integratie van meetoplossingen tijdens de ontwerpfase maakt het bepalen van onzekere parameters beter mogelijk. Met proefmetingen, een praktijkproef en/of een tijdig opgestarte nulmeting kan het natuurlijke gedrag van objecten worden bepaald ten aanzien van bijvoorbeeld waterstanden, getijde, temperatuur en andere natuurlijk optredende omstandigheden. Hierdoor wordt de voorspelling van het gedrag en de interpretatie van gegevens tijdens uitvoering nauwkeuriger.

Projectteam

In de ontwerpfase bepaalt het projectteam welke meetmethoden op welke manier ingezet moeten worden. De ontwerpeisen zijn leidend voor de meettechniek, installatie eisen, meetfrequentie, signalering en grenswaarden, communicatie van alarmen en rapportage van meetgegevens. Als de randvoorwaarden van het werk erom vragen, kan volledig automatisch worden gealarmeerd en gerapporteerd.

Meten van afstand

Deformatie wordt gemeten door meting van afstand of afstandsverschil. Hiervoor zijn zowel automatische als handmatige meetsystemen toe te passen. De afweging tussen die twee wordt bepaald door de gewenste meetfrequentie, de wens tot alarmering op grenswaarden, de nauwkeurigheid, de meetduur en de kosten.

Specificaties

Automatische systemen

 • Automatische meting met Total station (tachymetrie). Geeft absoluut of relatief de x,y,z-coördinaat van het meetpunt weer (toepasbaar bij bijvoorbeeld gebouwen of het spoor)
 • Automatische hellingmeting. Geeft in a en b-richting, absoluut of relatief, de horizontale verplaatsing weer over de diepte van de meetbuis (toepasbaar bij bijvoorbeeld een bouwkuipwand en/of grondlichaam) 
 • Verplaatsingsopnemers. Deze geven in de meetrichting de verplaatsing weer ten opzichte van de tijd. Deze metingen kunnen met zeer grote nauwkeurigheden (tot 0.001 mm) uitgevoerd worden (toepasbaar bij bijvoorbeeld voegen in tunnels, in gebouwen als scheurwijdte meting of bij civiele constructies)
 • Kracht en rekmeting. Geeft in de meetrichting de lengteverandering van het object ten opzichte van zijn oorspronkelijke lengte. Met deze metingen kunnen krachten in constructies worden bepaald (toepasbaar bij bijvoorbeeld stempel- of ankerkrachten)

Handmatige systemen

 • Handmatige Total station-meting [tachymetrie]. Geeft absoluut of relatief de x,y,z-coördinaat van het meetpunt weer.
  • Deze meting wordt door een maatvoerder uitgevoerd en indien nodig herhaald
  • Uitvoering van nulmetingen van gebouwen, objecten of infrastructuur
 • Handmatige hellingmeting. Geeft in a en b-richting, absoluut of relatief, de horizontale verplaatsing van een bouwkuipwand of meetbuis weer over de diepte
 • Bouwkundige opnames. Worden door Strukton Maatvoering en Monitoring uitbesteed aan een gecertificeerde partner. U ontvangt omschrijvingen en fotografie van gebreken aan gebouwen en infrastructuur in de omgeving van de bouwplaats. Deze worden nauwkeurig vastgelegd in een gedetailleerd rapport van de vooropname
  • Nulopname van positie
  • Scheurwijdte meting
 • Laserscan van gebouwen, omgeving en/of infrastructuur
  • Met hoge resolutie (puntdichtheid afhankelijk van de te scannen objecten) worden objecten meetkundig vastgelegd ten opzichte van elkaar of van een referentie
  • Uitwerking tot een digitaal model kan gebruikt worden voor 3D-ontwerpen, modellering van bouwfaseringen en bij herhaling

Toepassingen

 • Zakbakens waarmee verticale deformatie van grondlichamen of dijken in kaart gebracht wordt. Zowel handmatig als automatisch uit te voeren (toepasbaar bij bijvoorbeeld het vaststellen van de consolidatiegraad bij tijdelijke voorbelasting van grondlichamen
 • Automatische Total station voor deformatiemetingen aan gebouw, civiele constructie en spoor (verwijzing/ link naar hoofdstuk  spoordeformatie)
 • Helling- of inclinometing
  • Horizontale vervorming of verschuivingen van grondlichamen