Noorderbrugtracé Maastricht: wederzijds respect en vertrouwen

De verkeerssituatie in het noorden van Maastricht verbeteren is een pittige opdracht. Door het Noorderbrugtracé op de westelijke Maasoever naar het noorden te verplaatsen, ontstaat een soepele doorstroming en meer ruimte voor de (binnen)stad. Maar de opbrengst is groter: vertrouwen en respect tussen opdrachtgever en opdrachtnemer optimaliseren het bouwproces.

600x375 Noorderbrug Facebook
 

In de tenderfase ontstond tijdens de dialoogrondes een goede verstandhouding tussen opdrachtgever Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) en Strukton Civiel. Strukton Civiel verwierf in juli 2015 de opdracht met een passend ontwerp en plan van aanpak binnen de plafondprijs.

Het opgebouwde vertrouwen werd zichtbaar in de projectstartup. ’We stelden gemeenschappelijke doelen en spraken af respectvol en open met elkaar om te gaan’, vertelt Mark Vlaanderen Oldenzeel, contractmanager en manager projectbeheersing van Strukton Civiel in de eerste fase van het project.

Samenwerking

‘Samenwerking is een elementair onderdeel. Onze projectdirecteur had hiermee goede ervaringen opgedaan bij de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht en heeft samen met de projectdirecteur van Belvédère WOM direct de toon gezet. Die oprechte overtuiging, ook van de projectmanagers, is het fundament voor de hele projectorganisatie.’

‘De bouwvergaderingen zijn voor de formele afspraken, maar informeel wordt al heel veel opgelost. We hebben soms pittige discussies over de inhoud, maar dat mag ook. Als de basis goed is, zoals op dit project, kom je er altijd uit.’

Gezamenlijke activiteiten

Gebeurtenissen zoals de aanleg van de eerste funderingspaal voor de nieuwe pijlers viert het hele projectteam samen met de opdrachtgever. Ook de technische lunches, kerstborrels en zomerbarbecues zijn een gemeenschappelijke activiteit. Met één smoelenboek en een uniforme voortgangsrapportage maken opdrachtgever en opdrachtnemer de projecteenheid eveneens zichtbaar. Sportief zoeken zij elkaar af en toe op in een voetbalwedstrijd.

‘We gaan voor gezamenlijke optimalisaties, waarbij we kosten en baten delen’, vertelt Mark. ‘Verder hebben we één communicatieteam voor onder meer de website, nieuwsbrieven en diverse omgevingsacties.’

Mijlpaal

‘De hele projectvoortgang is soepel. Het is keihard werken, maar we liggen mooi op schema en dat is wel zo prettig met een spannende zomer voor de boeg! Dan schuiven we een deel van de Noorderbrug in, een belangrijke mijlpaal.’

‘Strukton Civiel en WOM Belvédère hebben een gezamenlijk belang, dat is belangrijk. Ik zie bovendien sterk de waarde van een goed samengesteld team, passend bij die van de opdrachtgever. Bij het Noorderbrugtracé hebben we hiervoor veel aandacht gehad. Wat mij betreft pakken we dit nog bewuster aan met assessments. Goede samenwerking hangt immers van mensen af.’

Noorderbrugtracé Maastricht

In 2016 is de uitvoering gestart van de ingrijpende infrastructurele aanpassing in het noorden van Maastricht. Het Noorderbrugtracé met een lengte van circa 5 kilometer komt op de westelijke Maasoever noordelijker te liggen en krijgt een directe verbinding met België. Het stadscentrum wordt hierdoor ontlast en er ontstaat ruimte voor het nieuwe Frontenpark en de nog jonge wijk Sphinxkwartier. 

Het Noorderbrugtracé sluit aan op de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht-Oost die de verkeersdoorstroming in noord-/zuidrichting verbetert. Het Noorderbrugtracé zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Strukton Civiel verwierf de design & construct-opdracht voor verbreding van de Noorderbrug, verlegging van het noordwestelijke tracé, het afbreken van de bestaande aanlanding, de realisatie van een knooppunt aan de oostzijde van de Maas en het slopen van verouderde industriële gebouwen. De nieuwe verkeerssituatie zal eind 2018 gereed zijn.

Meer informatie: www.noorderbrugmaastricht.nl

Project Noorderbrugtracé

2017_02_17 liggers Noorderbrug 600x375

Lees meer