Nieuws

Strukton is hard op weg de langetermijndoelstelling voor CO2-reductie te halen

11 juli 2014

Strukton Groep (de bedrijfsonderdelen die tot het groepscertificaat behoren zijn Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten) heeft in 2013 de absolute CO2-emissie met 2% gereduceerd t.o.v. 2012 (van 40.621 ton in 2012 naar 39.687 ton in 2013). De CO2-emissie gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten daalde met 8% t.o.v. 2012. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 is er een daling van 10,6% gerealiseerd.

Doelstelling 2013

De doelstelling voor 2013 was 2% CO2-reductie gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De werkmaatschappijen die behoren tot het groepscertificaat hebben een reductie van 8% behaald. Dat betekent dat de doelstelling voor 2013 ruimschoots gehaald is.

Doelstelling lange termijn

De langetermijndoelstelling van Strukton is 15% CO2-reductie t.o.v. 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. De tussenstand in 2013 is 10,6%, mede door stijgende bedrijfsopbrengsten. Daarmee is Strukton hard op weg zijn doelstelling te bereiken. De langetermijndoelstelling blijft ambitieus, door de moeilijke marktomstandigheden in Nederland en doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt. Verdere emissiereductie moet in grote mate uit maatregelen in de projecten komen. Daarom heeft Strukton in 2013 onderzoek gedaan naar mogelijke energiebesparings- en CO2-reductiemaatregelen op het gebied van bouwwarmte, bouwplaatsverlichting en energievoorziening op de bouwplaats.

Resultaat te danken aan maatregelen

Dat de daling van de CO2-uitstoot ook het afgelopen jaar heeft doorgezet, is te danken aan de maatregelen die Strukton neemt. Zo is er meer aandacht besteed aan Het Nieuwe Rijden, wat leidde tot een daling van het brandstofverbruik van leaseauto’s. De emissies die voortkomen uit overige vormen van mobiliteit zijn ook gedaald. De verklaring hiervoor is vooral te vinden in de daling van het gebruik van privéauto’s. De uitstoot als gevolg van vliegreizen nam juist toe. Dit komt voornamelijk door de buitenlandse activiteiten van Strukton Immersion Projects.

De emissies zijn in 2013 tevens gedaald door de verdere overschakeling op Nederlandse windenergie. Ook voor 2014 verwacht het bedrijf hierdoor een daling van de CO2-emissie te realiseren. Strukton heeft het doel om 95% windenergie te gebruiken. In 2013 is dit op 71% blijven steken. Dit komt door langlopende contracten bij in 2012 en 2013 overgenomen bedrijfsonderdelen. Wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt, is in 2013 96% windenergie gebruikt. De laatste 4% betreft elektriciteitsverbruik in huurpanden, waar Strukton de inkoop van elektriciteit niet zelf regelt. Strukton is van mening dat het de voorkeur geniet dat de eigenaren zelf overschakelen op groene stroom. In 2013 heeft Strukton hierover gesprekken gevoerd met de eigenaren over overschakeling op groene stroom.

Verder is het gasverbruik gedaald, wat vooral komt doordat 2013 ondanks de koude start een relatief warm jaar was.

Uitdaging voor de toekomst

Het realiseren van de langetermijndoelstelling is desondanks een uitdaging. Strukton zet vooral in op Het Nieuwe Draaien, Het Nieuwe Rijden en aanscherping van het leasebeleid.

Daarnaast heeft Strukton in 2013 onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden voor energievoorziening van de bouwplaats en de mogelijkheden voor CO2-armere bouwwarmte. De uitkomsten hiervan worden vanaf 2014 toegepast bij tenderteams en projecten. De verwachting is dat dit een lager brandstofverbruik en gasverbruik oplevert.

Ook voor de langere termijn zal de overschakeling op windenergie een verdere daling van emissies leveren. Daarnaast zet Strukton in op energiezuinigere bouwplaatsverlichting en op voortzetting van het mvo-programma ‘Energiebesparing in Eigen Huis’.

De ontwikkeling van emissies als gevolg van andere vormen van mobiliteit dan met leaseauto´s is sterk afhankelijk van toekomstige buitenlandactiviteiten van Strukton Immersion Projects. Gezien de ambities blijft het een uitdaging om de gerealiseerde daling vast te houden. 

CO2-uitstoot (in tonnen) per miljoen euro bedrijfsopbrengsten

CO2 uitstoot 2014Dit zijn de cijfers van de bedrijven die vallen onder het certificaat van Strukton Groep


Strukton Rail

Strukton heeft twee CO2 Bewust certificaten: één voor Strukton Groep en één voor Strukton Rail. Meer informatie over de CO2-uitstoot van Strukton Rail in 2013 is te vinden op de website van Strukton Rail.

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek en gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro. Strukton onderneemt maatschappelijk verantwoord en vervult binnen de sector een voortrekkersrol op dit vlak. Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur.