Nieuws

Start bouw nieuwe Meppelerdiepsluis

07 oktober 2013

Vandaag start de bouw van de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis. Tijdens deze eerste fase van de werkzaamheden vindt de aanleg van de binnenvoorhaven en binnenhoofd plaats.

2013_10_07 aanzicht bedieningsgebouw vanaf buitenhoofd 

Daarvoor gaat Combinatie Strukton/Reef in opdracht van Rijkswaterstaat meerpalen verwijderen, verplaatsen en aanbrengen. Ook worden damwanden getrild aan beide zijden van het Meppelerdiep. Daarnaast wordt op het land gestart met de sloop van de dienstwoningen naast het gemaal en op deze plek de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw. De uitvoering van de werkzaamheden vindt deels plaats vanaf het water.

Scheepvaart

Tijdens de werkzaamheden krijgt de scheepvaart te maken met een beperkte vaarwegbreedte. Er is een ponton aanwezig op het Meppelerdiep om de werkzaamheden vanaf het water uit te kunnen voeren. Het ponton ligt afwisselend aan de westzijde en oostzijde van het Meppelerdiep. Hierdoor is de doorvaart op het Meppelerdiep wat smaller, maar breed genoeg om een schip te laten passeren. Het ponton blijft liggen totdat de sluis klaar is. De vaarweggebruikers worden met borden geïnformeerd. Dit kalenderjaar zijn er geen stremmingen gepland voor de scheepvaart. De eerste stremming (met een duur van 1 dag) vindt in het eerste kwartaal van 2014 plaats.

Omgeving

Omwonenden kunnen door de bouwactiviteiten met hinder te maken krijgen; door het het verplaatsen van het ponton, het intrillen van de damwanden en het in- en uittrillen van de meerpalen. Om de overlast zo klein mogelijk te houden worden de damwanden hoogfrequent getrild en niet geheid. Hierdoor is de duur korter, dan bij heien.  

Waar het kan, worden de werkzaamheden vanaf het water verricht, zodat het werkverkeer niet door de wijk hoeft te rijden.

Planning

De afgelopen maanden zijn uitgebreide voorbereidingen getroffen. Ontwerpen en uitvoeringsplannen zijn opgesteld, vergunningen verkregen en kabels en leidingen zijn verlegd. De bouw vindt in meerdere fasen plaats. Omdat de voorbereidende werkzaamheden meer tijd hebben gekost dan oorspronkelijk voorzien, bepalen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer nog wat dit betekent voor de planning.

Waterpoort van het Noorden

De komende jaren gaat Rijkswaterstaat de sluis ombouwen van keersluis tot schutsluis. De scheepvaart kan daardoor het hele jaar van en naar Meppel varen, zonder onvoorspelbare stremmingen. De doorvaart is hiermee betrouwbaar. De nieuwe sluis wordt ook dieper en breder waardoor grotere schepen vlotter en veilig kunnen passeren. Dit is voor de regionale economie een belangrijke investering.

Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis komt er een nieuw bedieningsgebouw en is de vervanging van de bestaande brug in de Hasselterdijk (provinciale weg N331) onderdeel van dit project. Bij de nieuwe sluis komen aan de Meppelerdiepzijde wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart. Aan de Zwartewaterzijde waren in eerste instantie alleen wachtplaatsen voor de recreatievaart voorzien. Op basis van nieuwe inzichten is nu besloten om naast de wachtplaatsen voor de recreatievaart ook een wachtplaats voor de beroepsscheepvaart aan de Zwartewaterzijde van de nieuwe sluis aan te leggen.

Waterveiligheid

De Meppelerdiepsluis maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang voor miljoenen Nederlanders en onze economie. Wanneer de ombouw gereed is, voldoet deze sluis aan de wettelijke eisen voor hoogwaterveiligheid.