Nieuws

CO2-uitstoot 2011 gedaald

30 mei 2012

In 2011 heeft Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot gereduceerd met 29% ten opzichte van 2010. Strukton Civiel voldoet hiermee aan de doelstelling om de CO2-uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale CO2-uitstoot in 2011 was 10.590 ton CO2 (2010: 14.942 ton CO2).

Om de voortgang in CO2-reductie te monitoren, registreert en rapporteert Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot volgens de internationale standaard in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3.
In alle drie de scopes heeft een afname plaatsgevonden.

Deze reductie is vooral te verklaren doordat het brandstofverbruik van eigen materieel fors gedaald is. Deze daling komt door het aflopen van een aantal projecten. Ook de projecten A-Lanes A15 en Avenue2 waren in 2011 nog niet volop in bedrijf. Ook de overschakeling op groene stroom, levert een forse CO2-emissiereductie op. In 2012 ronden we de overschakeling op groene stroom af, waardoor we voor 2012 nog een daling van de CO2-uitstoot van elektriciteit verwachten. Ondanks al eerder genomen maatregelen zien we een stijging van 12% CO2-emissie ten opzichte van 2010 als gevolg van het brandstofverbruik van leaseauto’s (van 4.881 ton CO2 in 2010 naar 5.484 ton CO2 in 2011). We hebben daarom in september 2011 wederom een extra aanscherping gedaan op de leaseregeling. Ook in 2012 blijft het brandstofverbruik een belangrijk aandachtspunt. 

Verder is de CO2-emissie lager door een incidentele meevaller dankzij een warm jaar, waardoor het gasverbruik lager lag dan in 2010.

Dit jaar hebben we een lange termijn reductie doelstelling vastgesteld voor 2020, waarin we een reductie van 15% CO2-emissie willen behalen ten opzichte van 2009. Deze reductie is gerelateerd aan de geactiveerde productie.

Strukton verwacht niet dat heel 2012 eenzelfde daling te zien zal geven. Wel verwacht Strukton de trend dit jaar vast te houden om de lange termijn doelstelling van 15% in 2020 te behalen.

CO2-reductieprogramma

Strukton Civiel blijft ook in 2012 zijn verantwoordelijkheid nemen om samen met de sector tot initiatieven te komen die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarnaast worden huidige acties gecontinueerd zoals:

  • Groene stroom: in 2012 zetten we de resterende energieaansluitingen om, zodat Strukton volledig op groene stroom is overgaan.
  • Verder aanpassen van het leaseauto wagenpark: reductie van het brandstofverbruik is uitermate belangrijk voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling. Het brandstofverbruik van leaseauto’s blijft een aandachtspunt. Naast de aanscherping van de leaseregeling nemen we voor 2012 nieuwe maatregelen om het brandstofverbruik van de lease-auto’s en de rijders verder te beperken. Daarnaast kijkt Strukton Civiel actief naar mogelijkheden om elektrisch vervoer in te zetten op de projecten.
  • Het blijven stimuleren van het gebruik van de NS Business Card.

Sectorbrede verbeteracties

Strukton Civiel zet zich extern in voor sectorbrede verbeteracties en initiatieven die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Een voorbeeld hiervan is het C2CA project dat gesubsidieerd is door de Europese Unie. Een project bestaande uit 14 projectpartners die baanbrekende innovaties doen in betonrecycling.

Strukton is ook actief betrokken bij de Green Deal Duurzaam Beton die MVO Nederland in oktober met het Ministerie van EL&I en het Ministerie van I&M heeft gesloten. Bijzonder aan het Programma Verduurzaming Betonketen is dat het alle schakels in de Nederlandse betonketen behelst en niet alleen gaat over het product beton, maar ook over betonnen constructies. Doelstelling is om te komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie van toepassing van duurzaam beton. Belangrijke thema’s zijn energiegebruik en emissie in bodem, water en lucht, maar ook winning en verbruik/hergebruik van grondstoffen en de impact van onderneming en productie op biodiversiteit en ecosystemen. Naast de afzonderlijke schakels in de keten worden ook de verbindingen daartussen meegenomen. Dit betekent dat er ook gekeken wordt naar ontwerp, logistiek en transport.

Daarnaast zet Strukton Civiel op alle projectlocaties actief het Bewuste Bouwers keurmerk in. Een keurmerk voor bouwplaatsen die bewust omgaan met hun omgeving. De leidende principes vormen een goede basis voor het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI). Dit beleid stimuleert opdrachtnemers medeverantwoordelijkheid te nemen voor het milieu.

CO2 footprint

Strukton Civiel rapporteert de CO2-uitstoot volgens de internationale standaard, uitgesplitst in de categorieën scope 1, 2 en 3. Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s en materieel.
Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik. Scope 3 bevat alle indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie.

Uitstoot CO2 2011 ten opzichte van 2010

  2011 2010
Totaal scope 1 8.711 ton CO2 10.299 ton CO2
Scope 2 (elektriciteit) 1.071 ton CO2 3.471 ton CO2
Scope 3 808 ton CO2 1.172 ton CO2
Totaal 10.590 ton CO2 14.942 ton CO2