Nieuws

Strukton Civiel reduceert 1e helft 2011 CO2-uitstoot

22 december 2011

Strukton Civiel heeft in de eerste helft van 2011 zijn CO2-uitstoot gereduceerd met een overall daling van 25% ten opzichte van diezelfde periode in 2010. Dit blijkt uit de rapportage die Strukton Civiel maakte over zijn CO2-uitstoot van het eerste en tweede kwartaal van 2011.

Om de voortgang in CO2-reductie te monitoren, registreert en rapporteert Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot volgens de internationale standaard in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3. De CO2-uitstoot van Strukton Civiel in het eerste en tweede kwartaal van 2011 was in totaal 5.609 ton CO2. Ten opzichte van 2010 met 7.490 ton.

In scope 1 en 2 is de CO2 uitstoot aanzienlijk teruggelopen. Deze grote reductie is te verklaren doordat een aantal projecten afgerond zijn, terwijl een aantal nieuwe projecten (zoals MAVA A15 en AvenueA2) nog op gang moeten komen. Hierdoor is de CO2 uitstoot door brandstofverbruik van eigen materieel, het elektriciteitsverbruik en het aantal vliegreizen aanzienlijk teruggelopen. Wel zien we een lichte stijging van 3% op het gasverbruik. Deze stijging komt voornamelijk door de koude winter die we hebben gehad. Ondanks maatregelen die zijn genomen is de uitstoot van leaseauto’s met 4% toegenomen. We hebben daarom een extra aanscherping gedaan op de leaseregeling.

Strukton verwacht niet dat heel 2011 eenzelfde daling te zien zal geven, wel verwacht Strukton haar CO2 reductiedoelstelling van 2% voor 2011 te halen.

CO2- reductieprogramma

Strukton Civiel blijft ook in 2011 zijn verantwoordelijkheid nemen om samen met de sector tot initiatieven te komen die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarnaast worden huidige acties gecontinueerd zoals:

  • Groene stroom: de CO2 emissie als gevolg van ingekochte elektriciteit is in de eerste helft van 2011 gehalveerd. In de 2e helft van 2011 gaan we het resterend deel aanpakken, zodat we volledig kunnen overgaan op groene stroom.
  • Verder aanpassen van het leaseauto wagenpark: reductie van het brandstofverbruik is uitermate belangrijk voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling. Het brandstofverbruik van leaseauto’s blijft een aandachtspunt. Naast de aanscherping van de leaseregeling nemen we voor 2012 nieuwe maatregelen om het brandstofverbruik van de lease-auto’s en de rijders verder te beperken. Daarnaast kijkt Strukton Civiel actief naar mogelijkheden om elektrisch vervoer in te zetten op de projecten.
  • Reduceren papier verbruik: in de eerste helft van 2012 worden de bestaande MFC’s (printer, scan, fax) vervangen door MFC’s die standaard dubbelzijdig printen en met meerdere printprofielen werken.
  • Versterking team Maatschappelijk Verantwoord ondernemen: Om het MVO vraagstuk de aandacht te geven die het nodig heeft, duurzaamheid stevig te verankeren in de organisatie en om alle acties binnen de verschillende werkmaatschappijen in goede banen te leiden, zijn er in de tweede helft van 2011 twee MVO/duurzaamheidsmanagers bij Strukton in dienst getreden.
  • Het blijven stimuleren van het gebruik van de NS Business Card,

Sectorbrede verbeteracties

Strukton Civiel zet zich extern in voor sectorbrede verbeteracties en initiatieven die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Een voorbeeld hiervan is het C2CA project dat gesubsidieerd is door de Europese Unie. Een project bestaande uit 14 projectpartners die baanbrekende innovaties doen in betonrecycling.

Strukton is ook actief betrokken bij de Green Deal Duurzaam Beton die MVO Nederland in oktober met het Ministerie van EL&I en het Ministerie van I&M heeft gesloten. Bijzonder aan het Programma verduurzaming betonketen is dat het alle schakels in de Nederlandse betonketen behelst en niet alleen gaat over het product beton, maar ook over betonnen constructies. Doelstelling is om te komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie ven toepassing van duurzaam beton. Belangrijke thema’s zijn energiegebruik en emissie in bodem, water en lucht, maar ook winning en verbruik/hergebruik van grondstoffen en de impact van onderneming en productie op biodiversiteit en ecosystemen. Naast de afzonderlijke schakels in de keten worden ook de verbindingen daartussen meegenomen. Dit betekent dat er ook gekeken wordt naar ontwerp, logistiek en transport.

Daarnaast zet Strukton Civiel op alle projectlocaties actief het Bewuste Bouwers keurmerk in. Een keurmerk voor bouwplaatsen die bewust omgaan met hun omgeving. De leidende principes vormen een goede basis voor het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI). Dit beleid stimuleert opdrachtnemers medeverantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. In 2010 is ook een nationale CO2-database gelanceerd in samenwerking met andere bouwbedrijven.

CO2 footprint

Strukton Civiel rapporteert de CO2 uitstoot volgens de internationale standaard, uitgesplitst in de categorieën scope 1, 2 en 3. Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s en materieel. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik. Scope 3 bevat alle indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie.

Uitstoot t/m week 24, 2011

  t/m week 24 2011 2010
Scope 1 4.403 ton CO2 5.145 ton CO2
Scope 2 874 ton CO2 1.759 ton CO2
Scope 3 321 ton CO2 586 ton CO2
Totaal 5598 ton CO2 7490 ton CO2