Nieuws

CO2- Footprint Strukton Civiel

11 juni 2010

In 2009 is Strukton Civiel actief begonnen met maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. Mede dankzij de aanpassing van de leaseregeling, waardoor alleen nog auto’s met A-, B- of C-label zijn toegestaan, is de CO2-emissie van Strukton Civiel in 2009 beperkt gebleven tot 11.516 ton.

CO2-programma 2010

Voor 2010 heeft Strukton Civiel zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van het voorgaande jaar. Om die doelstelling te realiseren is het noodzakelijk om de juiste maatregelen te nemen. Zo wordt de leaseregeling aangescherpt met CO2-plafonds per categorie en zal de leaseauto vaker blijven staan omdat reizen met de NS-Business Card verder wordt gestimuleerd. Daarnaast blijft de doelstelling van 80% duurzame energie in 2012 van kracht. Civiel heeft binnen haar bedrijfsonderdelen vele initiatieven lopen, van een postercampagne tot het indraaien van LED- verlichting binnen het kantoorpand van Colijn en Terracon.   

Strukton Civiel neemt ook verantwoordelijkheid voor de sector en speelt (pro)actief in op ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van transportkilometers van bouwmaterialen door een initiatief op te starten met TNO, TLN en de Koninklijke Hibin. Tevens onderhoud Strukton Civiel de dialoog met AgentschapNL om mee te werken aan de ontwikkeling van duurzaam inkopen en cradle-to-cradle. Daarnaast lopen er initiatieven om uit te vinden hoe de CO2-uitstoot kan worden gereduceerd in het komende decennium. De start is gemaakt met ketenanalyses, onder andere van beton en asfalt.

CO2 footprint 2009

Strukton Civiel rapporteert de CO2-uitstoot volgens de internationale standaard uitgesplitst in de categorieën scope 1, 2 en 3. Scope 1 betreft de directe uitstoot, bijvoorbeeld door auto’s en materieel. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik -en scope 3 bevat alle indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie.

Voor 2009 bedroeg de uitstoot:
Scope 1: 7.388 ton (was 6.877 ton in 2008)
Scope 2: 2.341 ton (was 2.104 ton in 2008)
Scope 3: 1.787 ton (was 2.361 ton in 2008)
Totaal 11.516 ton (was 11.344 ton in 2008)

Ongeveer de helft van de totale uitstoot komt voort uit het brandstofverbruik van eigen materieel en leaseauto’s (onderdeel van scope 1). Daarom zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om dit terug te dringen. Zo zijn sinds begin 2008 alleen nog leaseauto’s toegestaan met A-, B- of C-label.
Ook stimuleert Strukton Civiel zijn medewerkers om vaker de auto te laten staan en de trein te nemen. Het stimuleringbeleid van Strukton Civiel ten aanzien van het gebruik van de NS-Business Card komt tot uiting in de stijgende trend van 9716 km in januari en de 11730 km in december. 

Strukton Civiel had zichzelf als doel gesteld om in 2009 de CO2-emissie met 2% te reduceren. Die ambitieuze doelstelling is in absolute zin niet gehaald. De oorzaken van de toename liggen in lijn met die van Strukton, met name de doorwerkvoorzieningen hebben invloed gehad. Ook is de toename van de CO2 uitstoot van ruim 8% mede het gevolg van een relatief nog grotere procentuele toename van de omzet (van 14%). De scope 3 emissie zijn met 24% afgenomen door een sterke afname in vliegreizen naar projecten in het buitenland.
De extra maatregelen die zijn genomen om de CO2-uitstoot te reduceren hebben dit in onvoldoende mate kunnen compenseren.

Het afgelopen jaar is de bewustwording op het gebied van CO2-reductie versterkt, zowel bij medewerkers als leveranciers. Zij voelen zich medeverantwoordelijk, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vele ideeën die medewerkers aandragen en het massaal invullen van de duurzaamheidverklaring door leveranciers.

Algemene trends binnen Strukton Civiel

Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt voor Strukton Civiel niet alleen duurzaamheid, maar het bredere aspect van het gehele maatschappelijk belang – mens, bedrijf en omgeving. De MVO- visie binnen Strukton is vervat in de zogenaamde Strukton MVO- balansschijf. Deze visie is al enkele jaren geleden geformuleerd, maar is vanaf 2008 duidelijk meer gaan leven onder de medewerkers. Binnen Strukton Civiel is een duidelijke trend waar te nemen van toenemend bewustzijn rond het belang van MVO. Dit toenemend MVO- bewustzijn is vooral zichtbaar in concrete toepassingen. Reductie van de CO2-uitstoot is daar een van.

Dit is mede te danken aan de CO2-Prestatieladder die ProRail in het leven heeft geroepen. Het belang van CO2-reductie wordt hiermee zeer concreet.

Bovendien meten en rapporteren wij onze CO2-uitstoot sinds 2009, maar met terugwerkende kracht tot 2008. Hiermee is 2008 als referentiejaar inzichtelijk gemaakt – en daarmee maken wij CO2-reductie concreet voor onze medewerkers én externe stakeholders. Zichtbaarheid stimuleert. Zichtbaarheid zorgt ervoor dat voor iedereen (medewerkers en externe partijen) de eigen mogelijkheid tot bijdrage gaat leven. Het voordeel van CO2-reductie is ook dat iedereen hier op zijn eigen wijze aan kán bijdragen.

Het toenemend bewustzijn komt duidelijk naar voren bij de toename van het aantal kilometers dat met de NS-Business Card gereisd is. Verder speelt Strukton Civiel in toenemende mate (pro)actief in op de ontwikkelingen in de gehele sector. Voorbeelden hiervan zijn de sterke afname in vliegreizen naar projecten in het buitenland en de acties die genomen worden om het aantal autobewegingen te verminderen. Verder wordt bij te nemen initiatieven steeds meer gekeken naar de CO2-effecten van het voorstel.

Uiteraard zijn we er nog niet. De MVO- bewustwording benaderen wij als een verandertraject, waarbij we van bekendmaking en bewustwording langzamerhand naar de volgende fase van gedragsbeïnvloeding gaan.