Nieuws

CO2- emissie Strukton Civiel eerste helft 2010

22 december 2010

Over het eerste half jaar van 2010 behaalde Strukton Civiel een reductie van de CO2-uitstoot van 6 % ten opzichte van diezelfde periode van 2009. Dit blijkt uit de rapportage die Strukton Civiel maakte over zijn CO2-uitstoot van het eerste en tweede kwartaal van 2010. Gezien deze reductie lijkt het erop dat Strukton Civiel zijn CO2-reductiedoelstelling van 2% ten opzichte van 2009 gaat halen. Deze positieve trend zetten we door gedurende de 2e helft van 2010. De cijfers hiervan worden begin 2011 bekend gemaakt.

CO2_uitstoot 

Om de voortgang in CO2-reductie te monitoren, registreert en rapporteert Strukton Civiel zijn CO2-uitstoot volgens de internationale standaard in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3. De CO2-uitstoot van Strukton Civiel in het eerste en tweede kwartaal van 2010 was in totaal 5.988 ton CO2. (Kwartaal 1 en 2 2009: 6.359 ton CO2).

Strukton Civiel heeft vijf reductiemaatregelen geformuleerd om de reductiedoelstelling
te behalen:

  1. Schoner leasewagenpark: Het stimuleren van ABC-label auto’s.
  2. NS Businesscard: Via de NS Businesscard het aantal treinkilometers per maand te verhogen naar 11.000 kilometer.
  3. Groene stroom: 80% van het  totale elektriciteit- en gasverbruik in 2012 om te zetten in groene energie.
  4. Papierreductie: 10% minder papierverbruik te realiseren.

Uit de kwartaalrapportages over 2010 blijkt dat de bewustwording rond het thema CO2 verder is toegenomen. Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen hebben diverse initiatieven opvolging gekregen. Sinds mei 2010 heeft Strukton Civiel een centraal loket voor het regelen van afvalstromen. Afvalbank Nederland verzorgt de totale afhandeling van kantoor- en projectafval. Duurzaamheid en efficiëntie staan daarbij voorop. Door de inzet van o.a. perscontainers worden de hoeveelheid transporten gereduceerd. Daarnaast is in november Strukton Sustainable Energy gelanceerd: een nieuw bedrijfsonderdeel dat gespecialiseerd is in groene energie.

Een aandachtspunt voor de komende periode is het brandstofverbruik van het eigen materieel. Via het ideeënmanagement van Strukton Civiel, DENKMEE, is een idee binnengekomen om ADblue toe te voegen aan het brandstof  voor het eigen materieel. Adblue draagt bij aan de vermindering van de verontreinigde emissies. Momenteel wordt bekeken wat de meerwaarde is van ADblue voor Strukton Civiel en hoe het ingevoerd kan worden. Tevens worden besparingsmogelijkheden bekeken die gericht zijn op de projecten.

Ook extern zet Strukton Civiel zich in voor sectorbrede verbeteracties en initiatieven die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Strukton Civiel draagt zijn projecten aan voor het Bewuste Bouwers keurmerk. Een keurmerk voor bouwplaatsen die bewust omgaan met o.a. hun omgeving, milieu en veiligheid. Verder implementeert Strukton Civiel het beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit beleid stimuleert opdrachtnemers medeverantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. In 2010 is ook een nationale CO2-database gelanceerd in samenwerking met andere bouwbedrijven. Een ander initiatief is de UfD-Strukton Master Awards, waar CO2-reductie een van de selectiecriteria is.